Podali sobie ręce i po cichu wieżę nam koło domów stawiają

Date:

Tak uważają mieszkańcy Roźwienicy. – Niech starosta postawi sobie wieżę koło własnego domu. Nas uszczęśliwiać nie musi – grzmią sprzeciwiając się budowie masztu telefonii komórkowej obok domów. Pod protestem podpisało się 100 osób. Najbardziej boli ich to, że nie zostali postawieni. O planowanej inwestycji nie poinformowano nawet władz gminy.

 

Tomasz Kotliński, wójt Gminy Roźwienica podobnie jak protestujący dowiedział się o budowie, gdy na działce pojawiły się maszyny. Przesłał wtedy pytanie do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Odpowiedziano mu, że wydano pozwolenie o budowie masztu telefonii komórkowej na działce w Roźwienicy. Poinformowano także, że gminy nie musieli zawiadamiać o wydaniu decyzji, a wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maszt jest budowany na prywatnej działce niedaleko domów. Ma mieć ponad 55 metrów wysokości.

 

Sprzeciw mieszkańców

– Głosowaliśmy na nich, a oni wystawili na do wiatru. Mówię delikatnie, bo należałoby ostrzej. Sprezentowali nam takie za przeproszeniem g..o. Kupiłam działkę. Postawiliśmy dom. Wykończyli go i naraz obok wyrasta wieża – mówi oburzona kobieta. – Nie obawiamy się tego, że będzie szkodzić. My o tym wiemy. Ludzie z innych miejscowości dziwią się, że pozwalamy na coś takiego – dodaje, zauważając że informacje o szkodliwości takich stacji przesyłowych bez problemu można znaleźć. – Nikt nie został poinformowany. Nic nie wiedzieliśmy. W nocy przyjechały maszyny i od rana zaczęli kopać – dodaje mieszkaniec Roźwienicy. – Jakie jest zamieszanie z wiatrakami. Uchwalili, że nie mogą stać bliżej niż 700 metrów od zabudowań, a wieżę stawiają nam tuż obok. Jak się przewróci to zawali dom – dopowiada inny. – Oni wszyscy się znają. Jakąś specustawę sobie wymyślili. Piątkę przybili. Na wieże pozwolenie dali, a nas będą truć. Na podstawie jakich przepisów to robią – dopytywał kolejny. W spotkaniu uczestniczyło sporo osób. Zwracali uwagę na bliskość szkoły, przedszkola i ośrodka zdrowia. Mówili o planowanej w pobliżu budowie żłobka. O tym, że w sąsiedztwie powstającej wieży rozbudowuje się osiedle. Obawiali się o zdrowie dzieci oraz osób o podwyższonej wrażliwości. – Nic takiego nie powinno mieć miejsca. Przed podjęciem decyzji i wydaniem pozwolenia powinien ktoś ze starostwa przyjechać. Porozmawiać z ludźmi. Wziąć pod uwagę nasze zdanie. A tak, to może w powiecie nawet nie wiedzą, że tu w sąsiedztwie jest szkoła – mówili. – Stanęliśmy przed faktem dokonanym. Wszystko załatwiali po cichu. Pozwolenia wydali i po sprawie. Wcześniej nie mogliśmy się wypowiedzieć, bo nikt nie miał pojęcia, co w starostowie knują – dodawali. Protestujący zauważali, że ich działki stracą wartość. Budynki też. – Jest niechęć do tych wież. Tego nie da się zaprzeczyć – mówili. – Chcąc wybudować dom trzeba pytać o zgodę sąsiadów. Przy wieży nikt nas o nic nie pytał – zwracali uwagę, dodając że ostatecznym wyjściem będzie oszacowanie strat i skierowanie do sądu wniosku o ich pokrycie. – Wyjdzie kwota 3 czy 4 mln zł, a sąd będzie wiedział, jak obciążyć tych, którzy nam takie coś zafundowali – mówili. .

 

Zgodnie z planem zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Roźwienica w lipcu 2021 r. na terenie, gdzie powstaje maszt przewidziano rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej, dopuszczając się korekty istniejącej sieci. Jak wyjaśnia wójt T. Kotliński plan musiał zawierać takie możliwości. Inaczej nie zostałby zatwierdzony. – Stacja bazowa zaliczana jest do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej i stanowi element rozbudowy istniejącej stacji telekomunikacyjnej operatora, mający zapewnić łączność między użytkownikami sieci. Wobec powyższego budowa masztu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy starostwo.

 

Obszerne wyjaśnienia

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, czy nie naruszono przepisów pomijając mieszkańców w procesie wydania pozwolenia na budowę masztu.

– W postępowaniu brały udział strony, a więc właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu – wyjaśniają służby starosty jarosławskiego. Z wyjaśnienia wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występują tereny przeznaczone na tereny rolnicze bez możliwości zabudowy. – Po analizie obszaru oddziaływania inwestycji, oraz zawartej w projekcie budowlanym „informacji o obszarze oddziaływania obiektu” stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działkę, na której prowadzone będą roboty budowlane – precyzują, dodając że moc pola elektromagnetycznego pochodzącego od anten będzie przekraczać dopuszczalne wartości wyłącznie w miejscach niedostępnych dla ludności oraz nie wykroczy poza granice terenu inwestycji, wobec czego projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko oraz mieszkańców i nie uniemożliwi zabudowy terenów sąsiednich.

 

Nie było podstaw do zawiadamiania

– Nie było podstaw prawnych do zawiadamiania wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkających w pobliżu inwestycji, ponieważ mieszkańcom nie przysługiwał status strony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym – wyjaśnia starostwo. Wyjątkiem od tej zasady są postępowania związane z inwestycjami wpływającymi na środowisko. – Jednakże przedmiotowe postępowanie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – zaznaczają służby starosty, zaś charakter samej inwestycji nie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie inwestor nie był zobowiązany do uzyskania i dołączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji. Starostwo zaznacza, że inwestor spełnił wymogi formalne i pozwolenie na budowę zostało udzielone.

 

Zasada wolności budowlanej

– Starosta Jarosławski, działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany granicami prawa i wnioskiem inwestora, natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest decyzją uznaniową, a organ nie posiada prawnych możliwości uzależnienia wydania decyzji od spełnienia innych warunków niż wymienione w prawie budowlanym. Nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również nie jest uprawniony do stosowania procedur nieprzewidzianych w przepisach prawa tj. do kontaktowania się z mieszkańcami oraz uzyskiwania ich opinii – odpowiada starostwo.

– Ponadto zgodnie z naczelną zasadą ustawy prawa budowlanego, czyli zasadą wolności budowlanej, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nią. Można swobodnie dysponować rzeczą, której się jest właścicielem w zakresie w jakim ta swoboda nie jest ograniczona odrębnymi ustawami. Zatem władcza ingerencja w sposób korzystania z prawa własności nieruchomości musi być przewidziana przez ustawę w sposób wyraźny – podsumowują służby starosty.

 

Przepisów nie złamano

Maszt powstaje zgodnie z prawem. Ma nikomu nie szkodzić. Mieszkańcy jednak mają obawy. Ich racje zderzają się z planami wykorzystania działki przez jej właściciela.

erka

 

Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

W związku z zapytaniem w sprawie udzielonego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Roźwienica wyjaśniam, że Starosta Jarosławski działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenie na budowę stacji bazowej   na działce nr ewid. gr. 345 w m. Roźwienica, gm. Roźwienica działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

 

W pierwszej kolejności wyjaśniam kwestie formalne związane z rzeczonym pozwoleniem na budowę. Podstawą wydania pozwolenia na budowę był wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę złożony przez Inwestora, do którego załączono wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością objętą przedmiotową inwestycją, wymagane prawnie dokumenty w tym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, załączniki wraz z wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw oraz obligatoryjne dla tego rodzaju inwestycji obejmujących instalacje radiokomunikacyjne oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wymagane na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo budowlane.

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica zatwierdzony Uchwałą Nr 212/XXII/2021 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 lipca 2021r. Ponadto inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1839 ze zm.),
w związku z powyższym nie wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie Inwestor nie był zobowiązany do uzyskania i dołączenia do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z przedłożonym wnioskiem przeprowadzono stosowną procedurę administracyjną i dokonano sprawdzenia zgodności przedłożonych dokumentów z wymogami prawa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 organ dokonał sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami zawartymi w obowiązującym dla danego terenu Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica – Uchwała Nr 212/XXII/2021 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 lipca 2021r.; zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletności projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Z projektu budowlanego wynika, że zostaną spełnione wymagania wynikające z przepisów odrębnych. Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu został opracowany przez projektantów posiadających wymagane uprawnienia budowlane odpowiednich branż, w tym branży architektonicznej, zapewniono sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w powyższych specjalnościach, jak również projektanci i sprawdzający złożyli stosowne oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Strony postępowania ustalone w oparciu o w/w przepisy zostały zawiadomione na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego i nie wniosły uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Ponadto szczegółowe wyjaśnienia w kwestii wydanego pozwolenia na budowę zostały udzielone na wniosek Wójta Gminy Roźwienica w piśmie z dnia 9 lutego 2023r.

Z uwagi na przytoczone wyjaśnienia oparte na przepisach prawa i ustalenia faktyczne w danej sprawie na podstawie przedłożonego wniosku i projektu, należy wskazać, iż Inwestor spełnił wymogi formalne określone w przepisach Prawa budowlanego, ponadto zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego stwierdzono, że spełnione zostały wszystkie warunki wydania pozwolenia na budowę, w związku z powyższym, działając zgodnie z przepisami ustawy, zostało udzielone pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

 

Odpowiadając na sformułowane zapytanie dotyczące powiadomienia mieszkańców w pobliżu projektowanej stacji bazowej, wyjaśniam, że w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę brały udział strony wyznaczone na podstawie powyżej wskazanego art. 28 ust 2 ustawy prawo budowlane, a więc właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, natomiast obszar oddziaływania stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Organ administracji architektoniczno-budowanej nie ma podstaw prawnych do zawiadamiania wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkających w pobliżu inwestycji, ponieważ mieszkańcom nie przysługiwał status strony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa jest tylko takie postępowanie, co do którego wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa jest przewidziany konkretnym przepisem administracyjnego prawa materialnego. Wyjątek od tej zasady przewiduje przepis art. 28 ust. 4 Prawa budowlanego i dotyczy postępowań w sprawie pozwolenia na budowę wymagających udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże przedmiotowe postepowanie nie należy do postepowań wymagających udziału społeczeństwa, ponieważ zgodnie z powyżej sformułowanymi wyjaśnieniami odnoszącymi się do procedury postepowania na budowę inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1839 ze zm.), a więc inwestycja nie jest kwalifikowana do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym miejscu należy wskazać, w związku ze sformułowanym zapytaniem, czy nie naruszono zasady współdziałania o zagospodarowaniu terenu przez społeczność lokalną, że prawne gwarancje udziału społeczeństwa konkretyzują się w procesie tworzenia i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę w oparciu o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jak już wyjaśniono, na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica – Uchwała Nr 212/XXII/2021 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 lipca 2021r. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na etapie rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę są wiążące dla organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na części działki oznaczonej w planie jako tereny rolnicze – 10R, rozwiązania w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §4 niniejszej uchwały. Zgodnie z przywołanym §4, ust. 8 – zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w pkt 7 w zakresie infrastruktury technicznej zawarto: a) zaopatrzenie w siec teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej, b) dopuszcza się korekty przebiegu przebudowy istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu…” – stacja bazowa zaliczana jest do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2004 nr 171 poz 1800) i stanowi element rozbudowy istniejącej stacji telekomunikacyjnej operatora, mający zapewnić łączność między użytkownikami sieci – wobec powyższego przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Uchwałą Nr 212/XXII/2021 Rady Gminy Roźwienica z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia MPZP.

Parametrem wiodącym przy ustaleniu oddziaływania na środowisko jest pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od granicznych określonych dla miejsc dostępnych dla ludzi występujące w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania [zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)].

Zgodnie z definicją podaną w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego. Uwzględniając również stanowisko zawarte w wyrokach sądowych, m.in. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014r. IIOSK 104/136, przyjęto, że przez miejsca dostępne dla ludności należy rozumieć miejsca, gdzie potencjalnie może powstać zabudowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z informacji zawartych w przedłożonym projekcie oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Roźwienica wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występują tereny przeznaczone na tereny rolnicze bez możliwości zabudowy. Zgodnie z graficzną częścią projektu zagospodarowania w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występuje żadna zabudowa.

Po analizie obszaru oddziaływania inwestycji, oraz zawartej w projekcie budowlanym „informacji o obszarze oddziaływania obiektu” stwierdzono, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działkę, na której prowadzone będą roboty budowlane. Obszar o gęstości mocy pola elektromagnetycznego o wartościach gęstości mocy większych/równych zróżnicowanym wartościom określonym w powyższym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, a pochodzące od anten sektorowych, wystąpią wyłącznie w miejscach niedostępnych dla ludności oraz nie wykroczą poza granice terenu inwestycji, wobec czego projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko oraz mieszkańców i nie uniemożliwi zabudowy terenów sąsiednich.

 

Reasumując wyjaśniam przede wszystkim, iż Starosta Jarosławski, działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany granicami prawa i wnioskiem Inwestora, natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest decyzją uznaniową, a organ nie posiada prawnych możliwości uzależnienia wydania decyzji od spełnienia innych warunków niż wymienione w art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego, który stanowi, że w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 organ administracji architektoniczno-budowanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również niej uprawniony do stosowania procedur nieprzewidzianych w przepisach prawa tj. zgodnie
z zapytaniem, do kontaktowania się z mieszkańcami oraz uzyskiwania ich opinii.

Ponadto zgodnie z naczelną zasadą ustawy Prawo budowlane – zasadą wolności budowlanej, „każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego
z przepisami”
, a zatem można swobodnie dysponować rzeczą, której się jest właścicielem
w zakresie w jakim ta swoboda nie jest ograniczona odrębnymi ustawami. Zatem władcza ingerencja w sposób korzystania z prawa własności nieruchomości musi być przewidziana przez ustawę w sposób wyraźny.

 

 

 

 

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...